काउबॉयले आफ्नो कुकुरलाई आफ्नो आधा उमेरको प्यारो मान्छ