ट्यान लाइनहरू भएको चल्लाले आफ्नो भिजेको योनी भित्र एउटा कुखुरा हानिरहेको छ