ठूला स्तन भएको गोरो अतिरिक्त क्रेडिटको लागि अनुरोध गर्दछ।