ठूलो नक्कली स्तन भएको गोरो अस्पतालको कोठामा फकाइएको छ