पुजारीहरूको परिषदले आफ्ना पवित्र तरवारहरूले पापीको प्वालहरूलाई आशीर्वाद दिन्छ