पानी जेट र खेलौनाहरूले प्यारीलाई एक्लोपन र बोरियतसँग लड्न मद्दत गर्छन्