प्रेमीले नीलो सोफामा रातो कपाल भएको चेक प्रलोभनलाई चुदाउँछन्