छोटो कपाल भएको ठूलो गधा गोरो उनको घुँडामा छ र उसले आफ्नो गधा हल्लाउँदै छ