फिक्का शरीर भएको कालो कपाल भएको बच्चालाई अहिले सुन्दर हङ्क चाहिन्छ