किशोर सचिवले कागजको साथ नराम्रो काम गर्छ तर राम्रोसँग काम गर्छ