प्रथम श्रेणीको ल्याटिना कुतियाले आफ्नो गधाको बारेमा घमण्ड गर्छ र प्रवेश गर्छ