फ्ल्याट टायर परिवर्तन गरिसकेपछि हङ स्टडलाई पुसीले पुरस्कृत गरियो