पोखरीमा देखाउन मन पराउने गोरोले राम्रोसँग झटका गरिरहेको छ