स्ट्र्यापोन सेक्स र कन्ट चाटले यी युवा समलैंगिकहरूलाई विलाप गर्दछ