केटाले आफ्नो स्टेसिसको घाँटी चुद्छ र उनले आफ्नो डिकमा सवारी लिन्छिन्