पाखुरामा मसी लगाएको कुकुरले उसको गधालाई उसको मान्छेले पुजा गरिरहेको छ