एक जोडी सोफामा छन्, तकियामा सँगै तातो चीजहरू गर्दै छन्