उनको योनी ओठ मा लुगा पिन तिनीहरूलाई धेरै राम्रो चोट बनाउँछ