सुन्दर मुख भएको श्यामलाले धेरै राम्रोसँग कुखुरा चुसिरहेको छ