बाहिर पानी परिरहेको छ तर पनि समलैंगिकहरूले एउटा पेशा खोज्छन्