स्लटी चल्लाहरू एकअर्कालाई चाटिरहेका छन् जबकि साथी तिनीहरूलाई चुदिरहेका छन्