दुई मनमोहक डेम्स जियाना डायर र सिरेन डे मेरले प्रेम गर्छन्